Ga direct naar


Reach

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autoristatie van Chemische stoffen. Bedrijven die er mee te maken hebben moeten nagaan of de stoffen die ze produceren, importeren of gebruiken geregistreerd zijn en (dus) zijn toegestaan.

De REACH regeling geldt voor alle bedrijven die beroepshalve chemische stoffen of preparaten (mengsels van stoffen) produceren, in de EU importeren, distribueren of professioneel gebruiken. De drie inspectiediensten Arbeidsinspectie (AI), Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de VROM-Inspectie (VI) voeren dit jaar gerichte controles uit op de naleving van REACH door bedrijven.

De bedrijven waar het om gaat zijn onderverdeeld in vijf categorieën:

 • Producenten van stoffen en georganiseerde importeurs van stoffen, preparaten en voorwerpen, zoals producenten van basischemicaliën en oplosmiddelen.
 • Distributeurs (handelaren), voorbeelden hiervan zijn handelaren in kleurstoffen.
 • Producenten van preparaten en voorwerpen, met als voorbeeld de verfindustrie.
 • Niet georganiseerde importeurs van stoffen, preparaten en voorwerpen van ondermeer grondstoffen voor chemische industrie.
 • Professionele toepassers, bijvoorbeeld schildersbedrijven, scheepswerven, etc.  

Men kan als producent/importeurvan chemische stoffen alvast een aantal zinvolle acties beginnen om goed voorbereid te zijn op REACH:

 • Een overzicht maken van de chemische stoffen/preparaten die u produceert of importeert en daarbij aangeven in welke volumeklasse u deze produceert of importeert. Daarmee kunt u een beeld krijgen van de overgangstermijnen die straks voor u gaan gelden en de gegevens die u straks bij een registratie zou moeten aanleveren;
 • Per chemische stof/preparaat uitzoeken welke rol u vervult in de keten (geproduceerd in de EU, geïmporteerd in de EU of verkregen van een toeleverancier uit de EU);
 • Per chemische stof een overzicht maken van de afnemers van deze stof;
 • Inventariseren welke elementaire stofgegevens die volgens REACH geregistreerd moeten worden al beschikbaar zijn. Hierbij gaat het zowel om interne als om openbaar beschikbare gegevens. Daarnaast kunt u alvast uitzoeken wie precies de eigenaar van deze informatie is. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar, die u kunnen helpen bij het in kaart brengen van de vereiste gegevens. 

Distributeurs van chemische stoffen kunnen een aantal zinvolle acties beginnen om goed voorbereid te zijn op REACH:

 • Een overzicht maken van de chemische stoffen/preparaten die u distribueert.
 • Per chemische stof/preparaat een overzicht maken van de afnemers en toeleveranciers.
 • Contacten met de afnemers en toeleveranciers van een bepaalde chemische stof/preparaat te intensiveren.

Aangezien deze regelgeving veel raakvlakken heeft met adviesprojecten van ACE consultancy en de inzet van ACE Veiligheidsadviseurs zal dit onderwerp de nodige aandacht in bestaande projecten krijgen. Bedrijven die hulp nodig hebben bij het beoordelen van de verplichting en de wijze van aanpak kunnen contact  opnemen met Ace Consultancy.

 

Door Ace wordt ter bevordering van het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen de cursus "Ladingzekering" voor het vervoer van gevaarlijk of ongevaarlijke stoffen verzorgd.

Indien u in deze training geïnteresseerd bent, klik dan hier.

Tot op de dag van vandaag doen zich ernstige problemen voor  bij importgassingen van containers. In de eerste plaats omdat veel gassingen (zo'n 70 procent) overbodig zijn. Als gevolg hiervan worden ladingen onder gas aangetroffen als kunststof planten, computers, meubelen, cosmetica, chemicaliën, bont, toiletpotten, aardewerk, kleding, huisraad etc. In sommige gevallen is gebleken dat deze lading niet of nauwelijks meer gasvrij is te krijgen. In de tweede plaats worden containers vaak niet goed ontgast. Zo heeft slechts één procent van de gegaste containers een (verplichte) sticker met de mededeling dat de container een giftig bestrijdingsmiddel bevat. Daardoor lopen havenarbeiders, omwonenden en uiteindelijk ook consumenten risico's aangezien verreweg de meeste containers zonder ontgast te zijn het land ingaan.

Door ACE Consultancy is er een training ontwikkeld waarin wordt geleerd hoe de gassen te herkennen en hoe er met de gegaste lading veilig moet worden omgegaan.

Indien u in deze training bent geïnteresseerd, klik dan hier.